Đào tạo Tín chỉ
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 03/09/2019 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho đào tạo các bậc, các hệ trong Trường.