Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc bổ sung thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2 17/07/2018 11:03
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần Quản lý hoạt động thông tin thư viện 17/07/2018 11:02
Thông báo về việc thay đổi thơi gian thi học phần 17/07/2018 11:01
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần 13/07/2018 10:15
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần Chính trị học 10/07/2018 16:27
Thông báo về việc bổ sung thi, chấm thi học phần 09/07/2018 15:44
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ Đại học hệ chính liên thông chính quy, trúng tuyển năm 2017 và Đại học thứ hai chính quy trúng tuyển năm 2017 05/07/2018 08:18
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần Kỹ năng làm việc nhóm 29/06/2018 10:39
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III (đợt 2) trình độ Đại học, hệ liên thông chính quy, trúng tuyển năm 2016 27/06/2018 09:49
Kế hoạch thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2017-2018 các lớp Đại học vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 20/06/2018 10:19