Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023. 03/07/2020 11:22
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023.
Thông báo thay đổi hình thức thi 02/07/2020 17:27
Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi kết thúc học phần Nhạc lý cơ bản lớp 1905QLVA
Kế hoạch thi Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019) 02/07/2020 17:25
Trường Đại học Hà Nội ban hành kế hoạch thi các học phần Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019)
Kế hoạch thi Kỳ 2 năm học 2019-2020 02/07/2020 17:23
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ 4, trình độ đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2018
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần I (học lại, học cải thiện điểm) năm 2020 01/06/2020 16:17
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần I (học lại, học cải thiện điểm) năm 2020
Kế hoạch thi các lớp Thạc sĩ khóa II 11/05/2020 10:24
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi các lớp Thạc sĩ khóa II
Thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học 19/02/2020 16:01
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần 07/02/2020 14:46
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học hệ Liên thông chính quy và hệ Vừa làm vừa học
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018 30/01/2020 11:27
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018
Thông báo thay đổi hình thức thi, thời gian thi 02 học phần Quản trị học lớp 1805QTVA,B,C và học phần Lưu trữ tài liệu điện tử lớp 1605LTHA,B 25/12/2019 15:40