Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 20/09/2018 16:23
Thông báo v/v thay đổi thời gian, hình thức thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 14/09/2018 23:34
Thông báo v/v bổ sung mã học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II ( lớp học lại , học cải thiện điểm) năm 2018 12/09/2018 16:26
Thông báo thời gian thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017-2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng 11/09/2018 20:39
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kì V, lớp Đại học Quản trị văn phòng (khóa học 2015-2019), hình thức vừa làm vừa học, học tại Tuyên Quang 04/09/2018 10:18
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018. 29/08/2018 16:06
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017-2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng - khóa 1 31/07/2018 09:34
Thông báo về việc bổ sung thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2 17/07/2018 11:03
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần Quản lý hoạt động thông tin thư viện 17/07/2018 11:02
Thông báo về việc thay đổi thơi gian thi học phần 17/07/2018 11:01