Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2019-2023 07/12/2020 14:26
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 khoá học 2019-2023
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2017-2021 07/12/2020 14:25
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đối với khoá học 2017-2021
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023 26/11/2020 10:42
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất 30/10/2020 18:51
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất cho các lớp đại học chính quy khóa 2019-2023
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021 26/10/2020 16:03
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học khóa 2015-2016,đại học liên thông và Cao đẳng khóa 2016,2017 hệ chính quy (dành cho đối tượng học lại - đợt 2) 17/09/2020 08:51
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021 15/09/2020 16:31
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020 27/08/2020 16:00
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông 27/08/2020 15:59
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019 25/08/2020 17:16
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019