Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019) 05/07/2019 15:30
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019)
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022 02/07/2019 10:32
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B 02/07/2019 10:32
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA
Thông báo Về việc lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Lý thuyết - chuyển đổi) trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 28/06/2019 08:08
Thông báo về lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Lý thuyết) các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại) 17/06/2019 14:56
Thông báo về lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Lý thuyết) các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại)
Kế hoạch thi chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2018-2019 14/06/2019 16:25
Kế hoạch thi chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Thực hành) trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại) 14/06/2019 10:15
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Thực hành) trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại)
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi học phần "Kiến trúc máy tính" của lớp 1805HTTA,B 13/06/2019 08:58
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi học phần "Kiến trúc máy tính" của lớp 1805HTTA,B