Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc hủy thi học phần Quản lý dịch vụ văn hóa 11/10/2017 17:34
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ V trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2015 - 2019 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 09/10/2017 16:49
Thông báo về việc bổ sung học học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần VI (các lớp học lại, học cải thiện điểm) 03/10/2017 11:46
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần VI (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm học 2016-2017 25/09/2017 20:39
Thông báo Về việc bổ sung học phần dự thi, kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ V (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm học 2016-2017 19/09/2017 07:30
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi, kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ V (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm học 2016 - 2017 06/09/2017 14:46
Kế hoạc thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần V (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm học 2016-2017 01/09/2017 16:20
Thông báo Về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần. 15/08/2017 15:50
Thông báo về việc tổ chức thi ghép cho 06 sinh viên lớp 1507QTV(A,B) 02/08/2017 15:33
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III (đợt 2) trình độ Đại học, Cao đẳng hệ liên thông chính quy, khóa học 2015 - 2017 28/07/2017 15:43