Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học khóa 2015-2016,đại học liên thông và Cao đẳng khóa 2016,2017 hệ chính quy (dành cho đối tượng học lại - đợt 2) 17/09/2020 08:51
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021 15/09/2020 16:31
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020 27/08/2020 16:00
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông 27/08/2020 15:59
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019 25/08/2020 17:16
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019
Kế hoạch thi các lớp hệ VLVH năm 2020 25/08/2020 17:15
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp vừa làm vừa, liên thông vừa làm vừa học, các khoá nhập học năm 2016, 2017, 2018 và 2019
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp Cao học 1902 QLCA, và 1902QLCB 25/08/2020 17:13
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp Cao học 1902 QLCA, và 1902QLCB
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023. 03/07/2020 11:22
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023.
Thông báo thay đổi hình thức thi 02/07/2020 17:27
Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi kết thúc học phần Nhạc lý cơ bản lớp 1905QLVA
Kế hoạch thi Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019) 02/07/2020 17:25
Trường Đại học Hà Nội ban hành kế hoạch thi các học phần Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019)