Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo chuyển lịch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2017 - 2019 (Lớp 1711DVPA vả 1711VTHA) 11/01/2019 19:10
Thông báo về việc thay đổi hình thức và thời gian thi học phần Marketing văn hóa, tra cứu thông tin của lớp 1505QLVA,B; 1505KHTA,B 04/01/2019 10:40
Kế hoạch thi,chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học, hệ liên thông chính quy, trúng tuyển năm 2017 04/01/2019 10:34
Thông báo lịch thi lý thuyết (chuyển đổi từ hình thức thi thực hành sang hình thức lý thuyết) kỳ thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ ĐH hệ chính quy, KH 2015 - 2019, CĐ hệ chính quy, KH 2016 - 2019 và KH 2017 - 2019 04/01/2019 08:36
Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc học phần 03/01/2019 08:47
Thông báo về việc bổ sung lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2017-2019 (Lớp 1711DVPA và 1711VTHA) 28/12/2018 17:39
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi kết thúc học phần Tin học, Ngoại ngữ, học kỳ I năm học 2018-2019, các lớp đại học, cao đẳng chính quy 26/12/2018 11:18
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần Tin học, Ngoại ngữ, học kỳ I năm 2018 - 2019, các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy 25/12/2018 10:16
Thay đổi hình thức và thời gian thi của học phần "Marketing văn hóa" (lớp 1605QLVA, B) thuộc kỳ thi kết thúc học phần học kỳ V 24/12/2018 10:39
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi học phần giáo dục thể chất 19/12/2018 10:23