Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý 14/12/2017 11:34
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học liên thông chính quy, khóa học 2015-2017 11/12/2017 16:06
Thay đổi thời gian thi học phần Thống kê trong công tác lưu trữ 11/12/2017 11:09
Thông báo thay đổi thời gian thi học phần Quản lý dự án & gây quỹ, tìm tài trợ 30/11/2017 17:45
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2017-2021 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2017-2020 30/11/2017 17:35
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016-2019 30/11/2017 17:31
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần Quản lý dự án & gây quỹ, tìm tài trợ 16/11/2017 14:10
Thông báo về việc chuyển lịch thi kết thúc học phần kỳ V trình độ đại học, khóa học 20115-2019 16/11/2017 14:05
Hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục trong kỳ thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ và mẫu làm bài tiểu luận/bài tập lớn 02/11/2017 09:50
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017-2019 chuyên ngành Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng, khóa 1 25/10/2017 11:06