Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017 - 2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng, khóa 1 06/02/2018 11:04
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 25/01/2018 14:55
Tổ chức thi kết thúc học phần học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và liên thông chính quy 18/01/2018 15:09
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học hệ liên thông chính quy, khóa học 2016-2018 26/12/2017 10:11
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý 14/12/2017 11:34
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học liên thông chính quy, khóa học 2015-2017 11/12/2017 16:06
Thay đổi thời gian thi học phần Thống kê trong công tác lưu trữ 11/12/2017 11:09
Thông báo thay đổi thời gian thi học phần Quản lý dự án & gây quỹ, tìm tài trợ 30/11/2017 17:45
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2017-2021 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2017-2020 30/11/2017 17:35
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016-2019 30/11/2017 17:31