Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021 22/08/2022 11:24
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020 04/05/2022 16:30
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (dành cho đối tượng học lại) và hệ liên thông chính quy khóa 2019, 2020
Hướng dẫn thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa học 2021-2025 25/02/2022 09:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I trình độ đại học hình thức chính quy khóa học 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018 22/12/2021 14:56
Thông báo lịch thi bổ sung Giáo dục thế chất hệ chính quy, khóa 2018
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018 16/12/2021 16:30
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2018
Thông báo nhận đề và nộp bài thi kết thúc học phần học kỳ I, đại học liên thông trúng tuyển năm 2020 16/06/2021 15:17
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1) 11/06/2021 10:45
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1)
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần 16/03/2021 09:58
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần lớp đại học liên thông Lưu trữ học
Văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19 22/02/2021 14:23
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng có văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021 11/02/2021 10:36
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021