Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo Về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần. 15/08/2017 15:50
Thông báo về việc tổ chức thi ghép cho 06 sinh viên lớp 1507QTV(A,B) 02/08/2017 15:33
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III (đợt 2) trình độ Đại học, Cao đẳng hệ liên thông chính quy, khóa học 2015 - 2017 28/07/2017 15:43
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất lần I các lớp Đại học liên thông Chính quy khóa 2015 - 2017 26/07/2017 14:15
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần IV (lớp học lại, học cải thiện điểm năm học 2016 -2017) 27/06/2017 15:58
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý (Ban hành 20/06/2017) 20/06/2017 15:59
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý. 15/06/2017 10:58
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 và trình độ Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016 - 2019. 14/06/2017 09:15
Thông báo Về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần III (các lớp học lại, học cải thiện điểm) 12/06/2017 15:04
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần III (lớp học lại, học cải thiện điểm năm học 2016 -2017) 12/06/2017 14:59