Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học 19/02/2020 16:01
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng thông báo hoãn thi kết thúc học phần các lớp Đại học Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần 07/02/2020 14:46
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học hệ Liên thông chính quy và hệ Vừa làm vừa học
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018 30/01/2020 11:27
Kế hoạch thi trình độ Đại học hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, và trúng tuyển năm 2018
Thông báo thay đổi hình thức thi, thời gian thi 02 học phần Quản trị học lớp 1805QTVA,B,C và học phần Lưu trữ tài liệu điện tử lớp 1605LTHA,B 25/12/2019 15:40
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp đại học đang học tại Trường 11/12/2019 15:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020 đối với các lớp đang học tại Trường
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ liên thông chính quy, khóa học 2017-2019 (Đợt 2) 13/11/2019 16:33
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ liên thông chính quy, khóa học 2017-2019 (Đợt 2)
Thông báo Về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi kết thúc học phần học kỳ III lớp 1082CSCA 06/11/2019 14:18
Thông báo Về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi kết thúc học phần học kỳ III lớp 1082CSCA
Kế hoạch thi kết thúc học kỳ các lớp trình độ Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Chính sách công và Quản lý công 25/10/2019 15:03
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành: - Kế hoạch số 2336/KH-ĐHNV và Kế hoạch số 2337/KH-ĐHNV về thi và chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản lý công khóa 2 (lớp 1902QLCA và 1902QLCB); - Kế hoạch số 2338/KH-ĐHNV về thi và chấm thi kết thúc học ...
Thông báo số 58 về kỳ thi học kỳ phụ năm 2019 03/10/2019 10:34
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc bổ sung học phần vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II năm 2019
Thông báo số 55 về việc bổ sung học phần vào kỳ thi phụ lần II năm 2019 30/09/2019 15:17
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo bổ sung học phần vào kỳ thi phụ lần II năm 2019