Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi (lần thứ 3) và thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 28/09/2018 15:50
Thông bao về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 26/09/2018 16:19
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi của học phần "Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ điện tử" 26/09/2018 15:09
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 20/09/2018 16:23
Thông báo v/v thay đổi thời gian, hình thức thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 14/09/2018 23:34
Thông báo v/v bổ sung mã học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II ( lớp học lại , học cải thiện điểm) năm 2018 12/09/2018 16:26
Thông báo thời gian thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017-2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng 11/09/2018 20:39
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kì V, lớp Đại học Quản trị văn phòng (khóa học 2015-2019), hình thức vừa làm vừa học, học tại Tuyên Quang 04/09/2018 10:18
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018. 29/08/2018 16:06
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017-2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng - khóa 1 31/07/2018 09:34