Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 và trình độ Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016 - 2019. 22/05/2018 14:44
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017 22/05/2018 14:41
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2015 - 2019. 22/05/2018 14:39
Thông báo về việc bổ sung (lần thứ 03) học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 26/04/2018 16:03
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 26/04/2018 10:34
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 18/04/2018 16:53
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV, lớp Đại học Quản lý Nhà nước 1606QLNA (khóa học 2016-2020), hình thức vừa làm vừa học 02/04/2018 16:40
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VIII trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2014 - 2018 29/03/2018 11:14
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017 - 2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng, khóa 1 06/02/2018 11:04
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 25/01/2018 14:55