Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Công văn số 504/ĐHNV-KTBĐCL ngày 31/3/2020 về việc thực hiện nghị quyết số 39/NQ-HĐKĐCL 31/03/2020 15:04
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, để đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của Nhà trường, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc trường thực hiện một số việc…..
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dạy và học từ xa qua mạng 31/03/2020 14:57
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên
Thông báo chuyển hình thức thi đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 30/03/2020 11:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo chuyển hình thức thi đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018
Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 27/03/2020 17:40
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 478/TB-ĐHNV ngày 27/3/2020 về việc tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo tiếp tục triển khai học tập trực tuyến 27/03/2020 17:30
Ngày 27/03/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 469/TB-ĐHNV về việc tiếp tục triển khai học tập trực tuyến