Sinh viên - Học viên
28/10/2016 11:00:47 GMT

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 10/2016

1. Quyết định 1815/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Bùi Diệu Linh, lớp cao đẳng Tin học ứng dụng 14A hệ chính quy khóa 2014 – 2017 (mã lớp 1411THUA).

2. Quyết định 1816/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Nguyễn Thanh Trà, lớp cao đẳng Văn thư – Lưu trữ 14A hệ chính quy khóa 2014 – 2017 (mã lớp 1411THUA).

3. Quyết định 1817/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Thẩm Thị Diệu Khánh, lớp cao đẳng Văn thư – Lưu trữ14A hệ chính quy khóa 2014 – 2017 (mã lớp 1411THUA).

4. Quyết định 1818/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Lê Thị Minh Trang, lớp đại học Quản lý nhà nước 13A hệ chính quy khóa 2013 – 2017 (mã lớp 1305 QLNA).

5. Quyết định 1819/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Quách Thị Huân, lớp đại học Lưu trữ học 13C hệ chính quy khóa 2013 – 2017 (mã lớp 1305 LTHC).

6. Quyết định 1820/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Lò Thị Ánh Hồng, lớp đại học Quản trị văn phòng 14A hệ chính quy khóa 2014 – 2018 (mã lớp 1405 LTHC).

7. Quyết định 1821/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Lưu Thị Lan Hương, lớp đại học Lưu trữ học 14A hệ chính quy khóa 2014 – 2018 (mã lớp 1405 LTHA).

8. Quyết định 1822/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Phạm Thị Ngọc Yến, lớp đại học Quản trị văn phòng 14A hệ chính quy khóa 2014 – 2018 (mã lớp 1405 QTVA).

9. Quyết định 1823/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Hoàng Thị Xuân Sang, lớp đại học Quản lý văn hóa 15B hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505 QLVB).

10. Quyết định 1824/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Lê Thị Hằng, lớp đại học Quản lý nhà nước 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505 QLNA).

11. Quyết định 1825/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Nguyễn Hà My, lớp đại học Khoa học thư viện 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505 KHTA).

12. Quyết định 1826/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Thanh, lớp đại học Quản trị nhân lực 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505 QTNA).

13. Quyết định 1827/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Nguyễn Trường Giang, lớp đại học Quản lý nhà nước 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505 QLNA).

14. Quyết định 1828/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Bạch Văn Giáp, lớp đại học liên thông Quản trị nhân lực 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2017 (mã lớp 1507 QTNA).

15. Quyết định 1829/QĐ-ĐHNV ngày 28/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xóa tên sinh viên Vũ Xuân Đạt, lớp đại học liên thông Quản lý văn hóa 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2017 (mã lớp 1507 QLVA).

Chi tiết xem tại đây.

Các tin khác