Công tác sinh viên
13/01/2013 09:39:40 GMT

I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Công tác sinh viên

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

I.

Lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên

1.

Dương Văn Nam

Trưởng phòng

mr.duongvannam@gmail.com

2.

Vũ Mạnh Hùng

P. trưởng phòng

vuhungbnv@gmail.com

3.

Đặng Thị Hạnh

P. trưởng phòng

dangthihanhdhnv1970@gmail.com

4.

Nguyễn Thị Hường

P. trưởng phòng

tranhuong78@gmail.com

II.

Viên chức làm việc tại trụ sở chính – Phòng A306 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

1.

Dương Văn Nam

Trưởng phòng

mr.duongvannam@gmail.com

2.

Đặng Thị Hạnh

P. trưởng phòng

dangthihanh1979@yahoo.com

3.

Nguyễn Thị Hường

P. trưởng phòng

tranhuong78@gmail.com

4.

Vi Hoài Anh

Chuyên viên

vihoaianh79@gmail.com

5.

Nguyễn Văn Chiến

Chuyên viên

nguyenvanchienvtlt1@gmail.com

6.

Nguyễn Tiến Chung

Chuyên viên

tienchung230489@gmail.com

7.

Tống Thị Lan Hương

Cán sự

III.

Tổ quản lý đào tạo tại Đông Ngạc (trong trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long)

1.

Vũ Mạnh Hùng

P. trưởng phòng, Phụ trách Cơ sở Đông Ngạc

vuhungbnv@gmail.com

2.

Nguyễn Phú Hùng

Chuyên viên

csdongngac.dhnv@gmail.com

3.

Nguyễn Vinh Hải

Chuyên viên

4.

Vũ Thị Phương Thảo

Nhân viên

5

Đặng Thị Lý

Y sỹ

IV.

Ban quản lý Ký túc xá - Phòng 103C1 - Ký túc xá 1 Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

1.

Bùi Thị Kim Huê

Chuyên viên

banquanlykxt@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Dự

Chuyên viên

3.

Phạm Thị Thía

Chuyên viên

4.

Trần Thị Hoài

Nhân viên

5.

Ngô Văn Long

Nhân viên

6.

Nguyễn Ngọc Long

Nhân viên

7.

Ngô Bá Khánh

Nhân viên

8.

Trần Văn Nam

Nhân viên

9.

Nguyễn Tiến Thọ

Nhân viên

II. Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định 209/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên của Trường; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho sinh viên, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp sinh viên có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn;

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hoá cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho sinh viên. Phối hợp với các đơn vị quản lý các đội tuyển thể thao, văn nghệ sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ngoài Trường;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

- Phổ biến và tổ chức thực hiện quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường về công tác sinh viên; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường trong công tác quản lý sinh viên;

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên trúng tuyển vào trường; thống kê, báo cáo số liệu, dữ liệu về sinh viên. Thẩm tra, xác minh bằng cấp đầu vào;

- Quản lý sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để giải quyết chế độ chính sách và các vấn đề có liên quan đến sinh viên nước ngoài;

- Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên;

- Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của Trường đối với sinh viên về học bổng, học phí và các chế độ khác theo quy định;

- Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tiến độ học tập của sinh viên và đánh giá trong quá trình đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên và chính quyền nơi có sinh viên tạm trú để quản lý sinh viên ngoại trú;

- Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

- Phối hợp với bộ phận Y tế thực hiện công tác chăm lo sức khỏe và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên;

- Phối hợp với khoa, trung tâm tổ chức thăm hỏi, viếng khi có sinh viên qua đời.

- Thường trực Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

2.3. Công tác quản lý ký túc xá

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú trong ký túc xá bảo đảm thuận lợi cho việc học tập của sinh viên. Thực hiện quản lý sinh viên trong ký túc xá theo quy định của Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong trường tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên; tiến hành xử lý hoặc đề nghị cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế ký túc xá;

- Đảm bảo điện, nước phục vụ sinh hoạt, học tập cho sinh viên nội trú;

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của ký túc xá. Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất của ký túc xá theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho sinh viên trong ký túc xá;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, công an địa phương và các đơn vị phòng chống tội phạm để thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên. Triển khai công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên tại ký túc xá;

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành quy định về nội quy ký túc xá;

2.4. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ có liên quan đến sinh viên theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng (trừ các xác nhận về kết quả học tập, Đảng, Đoàn);
2.5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Các tin khác