Khoa học thư viện
13/03/2013 01:27:52 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN

BẬC ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Tên ngành đào tạo: KHOA HỌC THƯ VIỆN

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Mã ngành đào tạo: D320202

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

6. Thời gian đào tạo: 04 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục đại học ngành Khoa học thư viện trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Khoa học thư viện có trình độ lý luận và nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động trong thư viện hoặc cơ quan thông tin.

8. Chuẩn đầu ra: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Khoa học thư viện phải đạt được các yêu cầu sau:

8.1. Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cơ bản của khoa học thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại;

- Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, am hiểu các loại hình thư viện;

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học của ngành;

- Nắm vững những nội dung cơ bản về ngành Nội vụ.

8.2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá trong hoạt động thư viện.

- Có kỹ năng thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thư viện truyền thống và hiện đại.

- Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện.

- Biết cách triển khai nghiên cứu khoa học ngành Khoa học thư viện.

- Có kỹ năng viết và nói.

- Có kỹ năng hợp tác làm việc nhóm và thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

- Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

- Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện.

8.3. Thái độ:

Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề. Có đạo đức nghề thư viện, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng thư viện.

8.4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu chung.

8.5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Khoa học thư viện biết đánh giá thực trạng tình hình hoạt động thông tin thư viện của đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:

- Có thể đảm nhiệm tốt các công việc tại các thư viện, công ty, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực thư viện;

- Có khả năng tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Có khả năng triển khai và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dùng tin của thư viện;

- Có khả năng định hướng hoạt động đối với tất cả các loại hình thư viện: xác định được chức năng, nhiệm vụ và xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý cho từng thư viện cụ thể theo hướng truyền thống và hiện đại.

8.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước;

- Có khả năng tự học và phát triển chuyên môn;

- Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin thư viện

.


Các tin khác