Lưu trữ học
13/03/2013 02:03:08 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

BẬC ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Tên ngành đào tạo: LƯU TRỮ HỌC

2. Tên ngành tiếng Anh:

3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

4. Mã ngành đào tạo: D320303

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

6. Thời gian đào tạo: 04 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục đại học ngành Lưu trữ học trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học có trình độ lý luận và nghiệp vụ trong công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

8. Chuẩn đầu ra: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Lưu trữ học phải đạt được các yêu cầu sau:

8.1. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn;

- Có hiểu biết chung về pháp luật, về quản lý, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước;

- Nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ lưu trữ như: sưu tầm, thu thập và bổ sung tài liệu, xác định giá trị tài liệu, phân loại tài liệu, tổ chức khoa học tài liệu, xây dựng hệ thống công cụ tra tìm, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ...

- Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ;

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học.

8.2. Kỹ năng

- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá công tác lưu trữ;

- Kỹ năng điều hành và quản lý để giải quyết các công việc liên quan đến công tác văn thư, công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

- Kỹ năng thực hiện và hướng dẫn các nghiệp vụ lưu trữ;

- Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp nơi công sở;

- Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm;

- Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan;

- Ứng dụng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

8.3. Thái độ

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nghề và tác phong của người cán bộ, công chức, viên chức.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Có tinh thần trách nhiệm và có ý thức phục vụ xã hội, cơ quan, tổ chức.

8.4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 450 điểm.

8.5. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên học chuyên ngành Lưu trữ học có cơ hội tr thành cán bộ quản lý văn phòng (Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Chánh văn phòng); Lưu trữ viên, chuyên viên Văn thư tại các Bộ, ngành; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức Đảng, đoàn thể hoặc các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại các tỉnh, thành phố; bộ phận văn thư, lưu trữ tại Văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

8.6. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước;

- Có khả năng tự học và phát triển chuyên môn;

- Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn phòng và lưu trữ.


Các tin khác