Quản trị nhân lực
13/03/2013 02:37:22 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

                                            TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

BẬC ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2. Tên ngành tiếng Anh: Human resource Management

3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

4. Mã ngành đào tạo: D340404

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 04 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân đại học ngành quản trị nhân lực có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức chuyên môn về công tác quản trị nhân lực; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành góp phần phát triển tổ chức, doanh nghiệp và đất nước.

8. Chuẩn đầu ra

8.1. Chuẩn về kiến thức

- Cử nhân ngành Quản trị nhân lực được trang bị những khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành về khoa học xã hội, khoa học quản lý, quản lý nhà nước và quản trị nhân lực, như: Hoạch định nhân lực; Phân tích công việc và xác định vị trí việc làm; Tuyển dụng, bố trí nhân lực; Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực; Tiền lương- Tiền công; Kỷ luật, khen thưởng và cải thiện mối quan hệ lao động.

- Kiến thức về ngoại ngữ: Đạt trình độ B theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Kiến thức về tin học: Đạt trình độ theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản trị nhân lực và một số phần mềm khác tương đương.

8.2. Chuẩn về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng phục vụ cho công việc như:

- Kỹ năng phân tích, đánh giá nhân lực;

- Kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý;

- Kỹ năng giải quyết tình huống, xung đột;

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp;

- Kỹ năng ra quyết định quản lý;

- Kỹ năng lãnh đạo.

8.3. Chuẩn về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; có nếp sống văn hóa lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, chí công vô tư trong giải quyết công việc; có động cơ lành mạnh, trong sáng, không vụ lợi bản thân; luôn vì lợi ích của tổ chức, xã hội để phục vụ cống hiến. Luôn có tinh thần phục vụ cộng đồng, tổ chức, đồng nghiệp.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Chuyên viên, quản lý phụ trách nhân lực tại các Phòng Tổ chức cán bộ, Vụ tổ chức cán bộ thuộc các cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ; các Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ; cơ quan Đảng, các Tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp;

- Chuyên viên, quản lý trong các lĩnh vực: tuyển dụng, tiền lương - tiền công, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật, quy hoạch phát triển cán bộ, thanh tra cán bộ;

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm, Viện nghiên cứu.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn như cao học, nghiên cứu sinh trong các trường thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam và quốc tế có công nhận hệ thống giáo dục của Việt Nam và liên kết với trường Đại học Nội vụ Hà Nội./.


Các tin khác