Khoa Hành chính học
24/10/2013 08:28:06 GMT
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Số: 979  /KH-ĐHNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013
 
KẾ HOẠCH

 Thi, chấm thi học kỳ I năm học 2013-2014
các lớp Cao đẳng hệ chính quy ngành Hành chính học
(Học kỳ V lớp Cao đẳng Hành chính học 11A, 11B  khóa 2011-2014, Học kỳ III lớp Cao đẳng Hành chính học 12A khóa 2012-2015

Thực hiện Kế hoạch đào tạo Cao đẳng hệ chính quy khoá học 2011-2014,    2012-2015 ngành Hành chính học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường ban hành Kế hoạch thi, chấm thi học kỳ cho các lớp Cao đẳng Hành chính học 11A, 12A, 12B như sau:
I. Thời gian ôn và thi:
TT
Lớp, Ngành
Thời gian ôn và thi
Ghi chú
1
CĐ HCH 11A
CĐ HCH 11B
Từ ngày đến 04/11/2013 ngày 21/11/2013 (có lịch kèm theo)
 
2
CĐ HCH 12A
Từ ngày đến 02/12/2013 ngày  18/12/2013 (có lịch kèm theo)
 
 
II. Chấm thi:
TT
Lớp, Ngành
Thời gian ôn và thi
Ghi chú
1
CĐ HCH 11A
CĐ HCH 11B
Từ ngày đến 06/11/2013 ngày  17/11/2013 (có lịch kèm theo)
 
2
CĐ HCH 12A
Từ ngày 04/12/2013 đến ngày  20/12/2013 (có lịch kèm theo)
 
 
III. Công bố điểm tới sinh viên:
TT
Lớp, Ngành
Thời gian dự kiến
Ghi chú
1
CĐ HCH 11A
CĐ HCH 11B
Từ ngày 27/11/2013 đến ngày 27/12/2013
 
2
CĐ HCH 12A
Từ 09/12/2013 đến ngày 09/01/2013
 
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ đạo: Chỉ đạo và kiểm tra thi, chấm thi
- Ông Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng;
- Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng;
- Bà Bành Thị Ngọc Liên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo;
- Ông Trần Xuân Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;
- Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Trưởng khoa Hành chính học.
2. Thư ký thi, chấm thi:
- Bà Giang Thị Ngọc - Chuyên viên khoa Hành chính học.
- Bà Trần Thị Hoàng Anh - Giảng viên khoa Hành chính học.
3. Phòng Quản lý đào tạo:
- Lãnh đạo, chuyên viên kiểm tra kế hoạch thi;
- Tổ chức bốc thăm đề thi;
- Nhân bản đề thi;
- Đóng gói đề thi;
- Giám sát thi và chấm thi.
4. Khoa Hành chính học
            - Lập kế hoạch thi, thông báo cho sinh viên, chuẩn bị tài liệu phục vụ thi, cử giáo viên coi thi, phối hợp cùng Phòng Quản lý đào tạo lên lịch chấm thi, tổ chức và giám sát kỳ thi, chấm thi.
            - Chỉ đạo trực tiếp: Lãnh đạo Khoa (Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Trưởng khoa Hành chính học).
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ thi và chấm thi.
- Bố trí phòng thi, giáo viên coi thi.
- Khoa chủ động nhận đề thi tại P314A - Bộ phận Khảo thí và đảm bảo chất lượng.
- Nhận đơn, tổ chức chấm phúc khảo bài thi và trả lời những thắc mắc của sinh viên về những vấn đề liên quan đến điểm thi.
5. Các giảng viên, giáo viên bộ môn
            - Gửi bảng điểm trung bình kiểm tra học phần về Khoa trước ngày thi 03   ngày(file giấy và file điện tử excel theo địa chỉ email: hoanganh.dhnv@gmail.com) để Khoa lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và tổng hợp điểm.
            - Gửi 03 đề thi/ môn học trước ngày thi 03 ngày (đối với những môn chưa có ngân hàng đề thi)
            - Trưởng các Khoa, Trung tâm phối hợp đôn đốc cán bộ coi thi, hỏi thi và gọi thi theo kế hoạch đã ban hành.
7. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Chuẩn bị phòng thi, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.
8. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Thanh toán kinh phí theo quy định.
9. Sinh viên:
- Theo dõi lịch thi và danh sách phòng thi tại bảng tin của Khoa Hành chính học tại phòng 402 nhà B.
- Đối với những học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý  sinh viên xem lịch thi, danh sách thi tại Trung tâm Tin học.
- Đối với những học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý  sinh viên xem lịch thi, danh sách thi tại Trung tâm Ngoại ngữ ./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Phòng Quản lý đào tạo (t/h);
- Phòng KH -TC, HC - TH (t/h);
- Các Khoa, Trung tâm;
- Website của Trường;
- Lưu: VT, HCH.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
 
Ths. Dương Mạnh Hùng
 
Tải về: LỊCH THI , CBCT.xls
Các tin khác